ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với LAMVN.NET, trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của nó ("Trang web") do LAMVN (sau đây gọi là “Công ty”) quản lý.

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây vì các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”) cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công ty về việc bạn sử dụng Trang web và bất kỳ dịch vụ nào do Công ty cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phân phối nội dung chuyên biệt qua Trang web, bất kỳ thiết bị di động hoặc kết nối internet nào hoặc cách khác ("Dịch vụ").

“Người dùng” hoặc “Bạn”: có nghĩa là bất kỳ người nào truy cập hoặc sử dụng trang web này của Công ty với mục đích lưu trữ, xuất bản, chia sẻ, giao dịch, hiển thị hoặc tải lên thông tin hoặc lượt xem và bao gồm những người khác cùng tham gia sử dụng trang web của Công ty. Công ty.

Bằng cách truy cập Trang web hoặc Dịch vụ và/hoặc bằng cách nhấp vào "Tôi đồng ý", bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo với Công ty rằng bạn ít nhất mười tám (18) tuổi trở lên và có khả năng tham gia, thực hiện và tuân thủ các Điều khoản này và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Mặc dù các cá nhân dưới 18 tuổi có thể sử dụng Dịch vụ của trang web, nhưng họ chỉ được làm như vậy khi có sự tham gia và hướng dẫn của cha mẹ và/hoặc người giám hộ hợp pháp của họ, theo tài khoản đã đăng ký của Cha mẹ/người giám hộ hợp pháp đó. Bạn đồng ý đăng ký trước khi tải lên bất kỳ nội dung và/hoặc nhận xét nào cũng như bất kỳ hoạt động sử dụng hoặc dịch vụ nào khác của Trang web này và cung cấp thông tin chi tiết của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở tên đầy đủ, tuổi, địa chỉ email, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên hệ.

Công ty bảo lưu quyền, tùy theo quyết định của mình, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phần của Điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng Điều khoản đã sửa đổi. Vui lòng kiểm tra các điều khoản định kỳ các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web hoặc Dịch vụ sau khi đăng các thay đổi sẽ cấu thành sự chấp nhận ràng buộc của bạn đối với những thay đổi đó. Ngoài ra, khi sử dụng bất kỳ dịch vụ cụ thể nào, bạn có thể phải tuân theo mọi nguyên tắc, quy tắc, yêu cầu sản phẩm đã đăng hoặc đôi khi là các điều khoản bổ sung áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn, quy tắc, yêu cầu sản phẩm hoặc đôi khi là các điều khoản bổ sung như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Điều khoản.

VIỆC BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ NÀO BẠN CŨNG ĐẠI DIỆN RẰNG BẠN CÓ THẨM QUYỀN HỢP PHÁP THEO LUẬT HIỆN HÀNH (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN YÊU CẦU VỀ TUỔI) ĐỂ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THAY MẶT CHÍNH BẠN VÀ/HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC NÀO BẠN ĐẠI DIỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ.

2. QUYỀN SỞ HỮU NỘI DUNG VÀ GIẤY PHÉP CÓ GIỚI HẠN


“Nội dung của Công ty” có nghĩa là nội dung thuộc quyền sở hữu của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhãn hiệu và biểu tượng của Công ty được cung cấp thông qua Trang web và Dịch vụ, ngoại trừ Nội dung của bên thứ ba và Nội dung do người dùng gửi.


“Nội dung của bên thứ ba” Bạn có thể truy cập, xem xét, hiển thị hoặc sử dụng các dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc thông tin của bên thứ ba thông qua Trang web hoặc Dịch vụ.


“Đăng tải của người dùng” có nghĩa là văn bản, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, ảnh, video hoặc nội dung nghe nhìn, liên kết siêu văn bản và bất kỳ nội dung nào khác mà Công ty cho phép người dùng tải lên, đăng, lật, biên dịch hoặc cung cấp cho Công ty thông qua Trang web và Dịch vụ, nếu có.

Quyền sở hữu: Trang web, Dịch vụ và Nội dung của Công ty được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật hiện hành khác. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, Công ty và người cấp phép của Công ty sở hữu độc quyền tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong và đối với Trang web, Dịch vụ và Nội dung của Công ty, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ thông báo bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu nào khác được kết hợp trong hoặc đi kèm với Trang web, Dịch vụ hoặc Nội dung của Công ty. Công ty tuyên bố không có quyền sở hữu đối với bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào và từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến các tài liệu đó.

Giấy phép có giới hạn: Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản ở đây, Công ty cấp cho bạn giấy phép cá nhân, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ tự do để sử dụng Dịch vụ chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Ngoại trừ giấy phép hạn chế nói trên, sẽ không có quyền, tiêu đề hoặc lợi ích nào được chuyển giao cho bạn. Nội dung trên Trang web và/hoặc Dịch vụ được cung cấp cho bạn NHƯ NGUYÊN TRẠNG cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, phân phối, truyền tải, quảng bá, hiển thị, bán, cấp phép hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích nào khác mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và đối với Trang web và/hoặc Dịch vụ và Nội dung. Các Điều khoản này không cho phép bạn và bạn không được sao chép, phân phối, hiển thị công khai, thực hiện công khai, giao tiếp với công chúng, cung cấp, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng hoặc khai thác bất kỳ Nội dung của bên thứ ba hoặc Nội dung do người dùng gửi đi vi phạm luật bản quyền hiện hành. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung hoặc Dịch vụ nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt giấy phép hạn chế do Công ty cấp và hủy tư cách thành viên của bạn. Việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích trái phép nào có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Công ty không quảng bá, khuyến khích hoặc bỏ qua việc sao chép Nội dung hoặc bất kỳ hoạt động vi phạm nào khác và chủ sở hữu Nội dung của bên thứ ba hoặc Nội dung gửi của người dùng có thể có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bạn vì bất kỳ vi phạm nào như vậy. tạo các sản phẩm phái sinh hoặc sử dụng hoặc khai thác bất kỳ Nội dung của bên thứ ba hoặc Nội dung gửi của người dùng vi phạm luật bản quyền hiện hành. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung hoặc Dịch vụ nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt giấy phép hạn chế do Công ty cấp và hủy tư cách thành viên của bạn. Việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích trái phép nào có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Công ty không quảng bá, khuyến khích hoặc bỏ qua việc sao chép Nội dung hoặc bất kỳ hoạt động vi phạm nào khác và chủ sở hữu Nội dung của bên thứ ba hoặc Nội dung gửi của người dùng có thể có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bạn vì bất kỳ vi phạm nào như vậy. tạo các sản phẩm phái sinh hoặc sử dụng hoặc khai thác bất kỳ Nội dung của bên thứ ba hoặc Nội dung gửi của người dùng vi phạm luật bản quyền hiện hành. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung hoặc Dịch vụ nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt giấy phép hạn chế do Công ty cấp và hủy tư cách thành viên của bạn. Việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích trái phép nào có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Công ty không quảng bá, khuyến khích hoặc bỏ qua việc sao chép Nội dung hoặc bất kỳ hoạt động vi phạm nào khác và chủ sở hữu Nội dung của bên thứ ba hoặc Nội dung gửi của người dùng có thể có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bạn vì bất kỳ vi phạm nào như vậy. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung hoặc Dịch vụ nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt giấy phép hạn chế do Công ty cấp và hủy tư cách thành viên của bạn. Việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích trái phép nào có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Công ty không quảng bá, khuyến khích hoặc bỏ qua việc sao chép Nội dung hoặc bất kỳ hoạt động vi phạm nào khác và chủ sở hữu Nội dung của bên thứ ba hoặc Nội dung gửi của người dùng có thể có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bạn vì bất kỳ vi phạm nào như vậy. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung hoặc Dịch vụ nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt giấy phép hạn chế do Công ty cấp và hủy tư cách thành viên của bạn. Việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích trái phép nào có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Công ty không quảng bá, khuyến khích hoặc bỏ qua việc sao chép Nội dung hoặc bất kỳ hoạt động vi phạm nào khác và chủ sở hữu Nội dung của bên thứ ba hoặc Nội dung gửi của người dùng có thể có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bạn vì bất kỳ vi phạm nào như vậy.

Tương tác giữa những người dùng: Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình (bao gồm mọi tranh chấp) với những người dùng khác. Bạn hiểu rằng Công ty không sàng lọc người dùng Công ty theo bất kỳ cách nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ thận trọng, thận trọng, có ý thức chung và phán đoán khi sử dụng Trang web và Dịch vụ cũng như tiết lộ thông tin cá nhân cho những người dùng khác của Công ty. Bạn đồng ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý trong mọi tương tác với những người dùng khác của Công ty, đặc biệt nếu bạn quyết định giao tiếp ngoại tuyến với người dùng của Công ty hoặc gặp họ trực tiếp. Việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ, Nội dung của Công ty và bất kỳ nội dung nào khác có sẵn thông qua Trang web hoặc Dịch vụ là do bạn tự chịu rủi ro và quyết định, và Công ty từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan. Công ty có quyền liên hệ với người dùng của Công ty,

Bằng cách cung cấp bất kỳ Nội dung gửi nào của Người dùng thông qua Trang web và Dịch vụ, bạn cấp cho Công ty và người dùng của Công ty giấy phép toàn cầu, không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, với quyền cấp phép phụ, sử dụng, sao chép , điều chỉnh, sửa đổi, phân phối, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền tải, truyền phát, phát sóng, cung cấp, truyền đạt tới công chúng và sử dụng và khai thác Nội dung do Người dùng gửi đó thông qua hoặc bằng Trang web và Dịch vụ và/hoặc để kết hợp nó trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển trên khắp thế giới. Công ty không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ Nội dung do người dùng gửi nào như vậy và không có nội dung nào trong các Điều khoản này sẽ được coi là hạn chế bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có để sử dụng bất kỳ Nội dung do người dùng gửi nào như vậy. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng Nội dung do người dùng gửi của bạn bởi bất kỳ bên thứ ba nào có quyền truy cập vào Nội dung do người dùng gửi của bạn trong khoảng thời gian mà Nội dung do người dùng gửi của bạn có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có quyền không xuất bản, hiển thị Nội dung gửi của người dùng hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bất kỳ Nội dung gửi nào của người dùng khi nhận được bất kỳ khiếu nại nào rằng Nội dung gửi của người dùng đang vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các Nội dung gửi của Người dùng mà bạn cung cấp thông qua Trang web hoặc Dịch vụ. Theo đó, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả các Nội dung gửi của Người dùng mà bạn cung cấp thông qua Trang web hoặc Dịch vụ hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và phát hành cần thiết để cấp cho Công ty các quyền đối với Nội dung do người dùng gửi đó, như được quy định trong các Điều khoản này; (b) cả Nội dung gửi của người dùng cũng như việc bạn truy cập, đăng, gửi hoặc truyền tải Nội dung gửi của người dùng hoặc việc Công ty sử dụng Nội dung gửi của người dùng (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) trên, thông qua hoặc bằng phương tiện của Trang web và Dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động sử dụng được phép nào khác sẽ xâm phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền đạo đức hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; và (c) không có khoản thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào, cho dù là chủ sở hữu bản quyền hay đại lý của họ, cho bất kỳ việc sử dụng nào được thực hiện từ Nội dung gửi của người dùng (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) trên,

Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn truy cập, sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào như vậy hoặc Nội dung gửi của người dùng và Công ty từ chối mọi trách nhiệm pháp lý mà bạn có thể phải chịu phát sinh từ quyền truy cập, sử dụng hoặc dựa vào Nội dung của bên thứ ba hoặc Nội dung gửi của người dùng đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty: (a) không chịu trách nhiệm về tính khả dụng hoặc tính chính xác của Nội dung của bên thứ ba hoặc Nội dung gửi của người dùng; (b) không có trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn hại, thương tích hoặc tổn thất nào do bạn truy cập, dựa vào hoặc sử dụng Nội dung của bên thứ ba đó hoặc Nội dung gửi của người dùng; (c) không thực hiện hoặc đảm nhận bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc giám sát nội dung không phù hợp hoặc bất hợp pháp trên các trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung gửi của Người dùng;

3. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ TRUY CẬP SỬ DỤNG (Nếu có)

Đăng ký: Để đăng ký Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu mở tài khoản bằng cách hoàn tất quy trình đăng ký (nghĩa là bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của mẫu đăng ký áp dụng). Bạn cũng sẽ chọn mật khẩu và tên người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình. Cụ thể, với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn thừa nhận và chịu trách nhiệm duy nhất để đảm bảo rằng nội dung dành cho đối tượng người lớn (tức là trên độ tuổi trưởng thành) không bị trẻ em truy cập. Do đó, bạn không được chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với con bạn. Bạn hoàn toàn đồng ý miễn trừ cho Công ty mọi trách nhiệm/trách nhiệm pháp lý về vấn đề này.

Kết nối Google, Facebook: Bạn cũng có thể đăng ký Dịch vụ bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu Google hoặc Facebook của mình. Tuy nhiên, nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thể đăng nhập vào Dịch vụ bằng Google hoặc Facebook Connect và chỉ sử dụng Dịch vụ dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn. Việc sử dụng Google hoặc Facebook Connect cho phép chúng tôi cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ, dựa trên thông tin cá nhân, hồ sơ, lượt thích và các thông tin liên quan khác của bạn. Khi bạn sử dụng tính năng này, bạn hoàn toàn đồng ý với thông tin về hoạt động của mình trên Dịch vụ (nghĩa là những gì bạn đã đọc, những gì bạn thích, xếp hạng do bạn đưa ra, v.v. ) liên tục được phát hành và tự động đăng trên tài khoản Google hoặc Facebook của bạn (đã được sử dụng để đăng nhập) và cung cấp cho bạn bè của bạn trên Google hoặc Facebook. Bạn có thể kiểm soát thông tin được chia sẻ thông qua Google hoặc Facebook Connect bằng cách thay đổi cài đặt tài khoản/quyền riêng tư của mình. Bằng cách đăng ký thông qua Google hoặc Facebook, bạn đồng ý với các Điều khoản được nêu ở đây và ngoài bất kỳ điều khoản cụ thể nào khác sẽ được đăng tại một vị trí thích hợp của Trang web. Mỗi lần đăng ký chỉ dành cho một người dùng cá nhân.

Đăng ký: Đăng ký Dịch vụ của bạn trong một lãnh thổ địa lý cụ thể sẽ chỉ có hiệu lực đối với lãnh thổ đó và sẽ không tự động cho phép bạn truy cập tài khoản của mình từ một lãnh thổ địa lý khác, trừ khi được Công ty cho phép cụ thể.

Giới hạn địa lý: Trang web và/hoặc Dịch vụ được Công ty kiểm soát và cung cấp từ các cơ sở của mình trên lãnh thổ Ấn Độ. Công ty không tuyên bố rằng Trang web hoặc Dịch vụ phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Nếu bạn đang truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ từ các khu vực pháp lý khác, thì bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương. Bất kể những điều đã nói ở trên, Trang web hoặc Dịch vụ có thể chứa hoặc cung cấp các liên kết đến nội dung được lưu trữ trên trang web nằm ngoài Ấn Độ.

Truy cập để sử dụng: Để truy cập Dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu cá nhân của mình, do bạn chọn trong quá trình đăng ký. Do đó, Công ty không cho phép bất kỳ điều nào sau đây: -

o Bất kỳ người nào khác chia sẻ tài khoản và Mật khẩu của bạn;


o Bất kỳ phần nào của Trang web được lưu trữ trong các máy chủ proxy và được truy cập bởi những cá nhân chưa đăng ký với Công ty với tư cách là người dùng của Trang web; hoặc


o Truy cập thông qua một tài khoản và Mật khẩu được cung cấp cho nhiều người dùng trên mạng.

Nếu Công ty tin tưởng một cách hợp lý rằng tài khoản và mật khẩu đang được sử dụng/lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào, Công ty sẽ có quyền hủy quyền truy cập ngay lập tức mà không cần thông báo và chặn quyền truy cập của tất cả người dùng từ địa chỉ IP đó. Công ty bảo lưu quyền từ chối bất kỳ tên người dùng nào do bạn chọn và/hoặc thu hồi quyền của bạn đối với bất kỳ tên người dùng nào đã chọn trước đó và trao tên người dùng đó cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác theo quyết định riêng của Công ty và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn. Hơn nữa, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Công ty ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Công ty hoặc một bên khác phải gánh chịu do người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Nếu thư được gửi đến địa chỉ email do bạn cung cấp và được liên kết với tài khoản của bạn bị trả về là không gửi được hoặc sai địa chỉ; Công ty có quyền chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức có hoặc không có thông báo cho bạn và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào


Tính khả dụng: Tính khả dụng của nội dung thông qua Dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí truy cập Internet. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để biết thông tin về phí sử dụng dữ liệu Internet có thể có.

4. HÓA ĐƠN (Nếu áp dụng)


Bằng cách đăng ký Dịch vụ, bạn đồng ý rõ ràng rằng Công ty được ủy quyền tính phí đăng ký cho bạn theo gói bạn đã chọn, mọi khoản phí khác cho các dịch vụ bổ sung mà bạn có thể mua và mọi khoản thuế hiện hành liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ thông qua thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác được Công ty chấp nhận ("Phương thức thanh toán") mà bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký. Nếu bạn muốn sử dụng Phương thức thanh toán khác với phương thức bạn đã đăng ký trong quá trình đăng ký hoặc nếu có thay đổi về hiệu lực hoặc ngày hết hạn của thẻ tín dụng, bạn có thể chỉnh sửa thông tin Phương thức thanh toán bằng cách nhấp vào tài khoản của mình. Nếu Phương thức thanh toán của bạn hết hạn và bạn không chỉnh sửa thông tin Phương thức thanh toán hoặc hủy tài khoản của mình, bạn cho phép chúng tôi tiếp tục thanh toán,

Như được sử dụng trong các Điều khoản này, "thanh toán" sẽ biểu thị khoản phí hoặc khoản ghi nợ, nếu có, đối với Phương thức thanh toán của bạn. Phí đăng ký sẽ được lập hóa đơn khi bắt đầu đăng ký của bạn và vào mỗi lần gia hạn tiếp theo (theo gói do bạn chọn) sau đó trừ khi và cho đến khi bạn hủy đăng ký của mình hoặc tài khoản hoặc dịch vụ bị đình chỉ hoặc ngừng theo các Điều khoản này. Để xem ngày bắt đầu cho giai đoạn gia hạn tiếp theo của bạn, hãy chuyển đến phần thông tin thanh toán trên trang tài khoản của bạn.

Để duy trì Dịch vụ, điều quan trọng là bạn phải tôn trọng các nghĩa vụ thanh toán mà bạn đã đồng ý. Theo đó, Công ty có quyền theo đuổi bất kỳ số tiền nào bạn không thanh toán liên quan đến Dịch vụ. Bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm pháp lý với Công ty về tất cả các khoản tiền đó và mọi chi phí mà Công ty phải chịu liên quan đến việc thu các khoản tiền này, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí đại lý thu nợ, phí luật sư hợp lý và chi phí trọng tài hoặc tòa án.


Bạn cũng hiểu và thừa nhận rằng Công ty chỉ tạo điều kiện cho cổng thanh toán của bên thứ ba xử lý thanh toán. Cơ sở này được quản lý bởi nhà cung cấp cổng thanh toán bên thứ ba và bạn phải tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp cổng thanh toán bên thứ ba đó. Bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính xác thực của thông tin do bạn cung cấp, bao gồm số tài khoản ngân hàng/chi tiết thẻ tín dụng, v.v. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hay do hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất nào do chậm trễ trong việc xử lý hướng dẫn thanh toán hoặc bất kỳ gian lận thẻ tín dụng nào .

Bạn có thể gửi bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến chuyển khoản thanh toán tại Trang web và khiếu nại đó sẽ được chuyển tiếp đến nhà cung cấp cổng thanh toán bên thứ ba có liên quan để giải quyết.


Bản dùng thử miễn phí: Bạn có thể được cung cấp một thời gian dùng thử miễn phí khi bắt đầu trở thành thành viên của Dịch vụ, hoàn toàn theo quyết định của Công ty. Thời hạn và các điều khoản của thời gian dùng thử miễn phí sẽ theo quyết định của Công ty và sẽ được chỉ định trong quá trình đăng ký. Bản dùng thử miễn phí không được kết hợp với bất kỳ (các) ưu đãi nào khác. Bản dùng thử miễn phí sẽ không được cung cấp trong trường hợp gia hạn tư cách thành viên hoặc kích hoạt tài khoản khác từ địa chỉ thực và/hoặc địa chỉ email và/hoặc thiết bị được liên kết với tài khoản đã tồn tại, v.v. Thanh toán có thể tự động bắt đầu khi kết thúc bản miễn phí thời gian dùng thử mà không cần thông báo trước, theo gói đăng ký do bạn chọn, trừ khi bạn hủy tư cách thành viên trước khi hết thời gian dùng thử miễn phí. Do đó, bạn nên theo dõi tài khoản của mình,

Sau khi thanh toán bắt đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục lập hóa đơn Phương thức thanh toán cho phí thành viên của bạn cho đến khi bạn hủy bỏ. Bạn có thể hủy tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào; tuy nhiên, không có khoản hoàn trả hoặc tín dụng nào cho các khoảng thời gian đã sử dụng một phần.5. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG KHÁC


Trang web hoặc Dịch vụ có thể chứa các liên kết hoặc con trỏ đến các trang web khác nhưng bạn không nên suy luận hoặc cho rằng Công ty vận hành, kiểm soát hoặc được kết nối với các trang web khác này. Khi bạn nhấp vào một liên kết trong Trang web, Công ty có thể không cảnh báo bạn rằng bạn đã rời khỏi Trang web và tuân theo các điều khoản và điều kiện (bao gồm cả chính sách bảo mật) của một trang web khác. Hãy cẩn thận đọc các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào khác trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin bí mật nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Bạn không nên dựa vào các Điều khoản này để chi phối việc bạn sử dụng một trang web khác.


Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của bất kỳ trang web nào khác ngay cả khi trang web đó liên kết với Trang web và ngay cả khi trang web được điều hành bởi một công ty trực thuộc hoặc có liên kết với Công ty. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ với bạn về bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào khác được lưu trữ và phục vụ từ bất kỳ trang web nào khác ngoài Trang web.

6. TÀI LIỆU QUẢNG CÁO


Một phần của Trang web hoặc Dịch vụ có thể chứa thông tin quảng cáo hoặc tài liệu khuyến mãi hoặc tài liệu khác do bên thứ ba gửi cho Công ty. Trách nhiệm đảm bảo rằng tài liệu được gửi để đưa vào Trang web tuân thủ luật pháp quốc tế và quốc gia hiện hành là hoàn toàn thuộc về bên cung cấp thông tin/tài liệu. Thư từ hoặc giao dịch kinh doanh của bạn với hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của nhà quảng cáo bao gồm thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan cũng như bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến giao dịch đó chỉ là giữa bạn và nhà quảng cáo đó. Trước khi dựa vào bất kỳ tài liệu quảng cáo nào, bạn nên xác minh độc lập mức độ phù hợp của tài liệu đó với mục đích của mình và nên nhận lời khuyên chuyên môn phù hợp.


7. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN


Để biết thông tin về các chính sách và thực tiễn của Công ty liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư có sẵn trên Trang web. Chính sách quyền riêng tư được kết hợp bằng cách tham chiếu và là một phần của các Điều khoản này. Do đó, bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, bạn đồng ý rằng sự hiện diện của bạn trên Trang web và việc sử dụng Dịch vụ được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của Công ty có hiệu lực tại thời điểm bạn sử dụng. Công ty có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào được yêu cầu chia sẻ, tiết lộ hoặc cung cấp cho bất kỳ cơ quan chính phủ, hành chính, quản lý hoặc tư pháp nào theo bất kỳ luật hoặc quy định nào áp dụng cho Công ty. Công ty có thể tiết lộ thêm tên, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang, mã zip, quốc gia, số điện thoại, email,


8. NGHĨA VỤ CỦA BẠN Theo


đây, bạn đồng ý và đảm bảo với Công ty rằng Trang web và/hoặc Dịch vụ sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích hợp pháp và bạn sẽ không vi phạm luật, quy định, pháp lệnh hoặc các yêu cầu khác của bất kỳ chính quyền Trung ương, Tiểu bang hoặc địa phương hiện hành nào. hoặc bất kỳ luật quốc tế nào khác. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không:


*phá vỡ, xóa, thay đổi, hủy kích hoạt, làm suy giảm hoặc cản trở bất kỳ biện pháp bảo vệ nội dung nào trong Trang web hoặc Dịch vụ.

*trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web hoặc các phương tiện khác sao chép, tải xuống, chụp luồng, sao chép, sao chép, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch, phát sóng, thực hiện , hiển thị, bán, truyền hoặc truyền lại Nội dung trừ khi được Công ty cho phép rõ ràng;


*trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web, dịch vụ dựa trên web hoặc phương tiện nào khác xóa, thay đổi, bỏ qua, tránh, can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác được đánh dấu trên Nội dung hoặc bất kỳ cơ chế, thiết bị quản lý quyền kỹ thuật số nào hoặc biện pháp kiểm soát truy cập hoặc bảo vệ nội dung khác được liên kết với Nội dung bao gồm cơ chế lọc địa lý


*sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu và không thực hiện bất kỳ hành động nào gây hại hoặc có khả năng gây hại cho bất kỳ máy chủ nào của Công ty hoặc (các) mạng, hệ thống máy tính/tài nguyên được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Công ty hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức Trang web hoặc Trang web của bất kỳ bên nào khác. Dịch vụ;

*có được hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cố ý cung cấp thông qua Trang web/Dịch vụ;

*thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây ra tác hại đó;

*thực hiện bất kỳ "từ chối dịch vụ" (DoS, DDoS) hoặc bất kỳ cuộc tấn công có hại nào khác vào ứng dụng hoặc dịch vụ internet hoặc;

* sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho các mục đích bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp;

*làm gián đoạn, đặt gánh nặng vô lý hoặc tải quá mức, can thiệp hoặc cố gắng thực hiện hoặc cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ trang web nào của Công ty hoặc trang web của bất kỳ khách hàng nào của Công ty;

*giả mạo các tiêu đề hoặc thao túng các số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền qua Trang web hoặc Dịch vụ;

*cố gắng giành quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ, các tài khoản khác và hệ thống máy tính thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Bạn không được lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ ý thông qua Trang web hoặc Dịch vụ;

* kết hợp Trang web hoặc Dịch vụ vào hoặc truyền lại qua bất kỳ ứng dụng phần cứng hoặc phần mềm nào hoặc cung cấp nó qua các khung hoặc liên kết nội tuyến trừ khi được Công ty cho phép rõ ràng bằng văn bản;

*tạo, tạo lại, phân phối hoặc quảng cáo một chỉ mục của bất kỳ phần quan trọng nào của Trang web hoặc Dịch vụ trừ khi được Công ty cho phép;

*sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ "rô-bốt", "trình thu thập dữ liệu", "trình đọc ngoại tuyến", v.v. hoặc bất kỳ hệ thống tự động nào khác, truy cập Trang web hoặc Dịch vụ theo cách gửi nhiều yêu cầu tự động đến máy chủ của Trang web trong một khoảng thời gian nhất định thời gian mà con người không thể gửi một cách hợp lý trong cùng khoảng thời gian bằng cách sử dụng (các) công cụ hoặc ứng dụng duyệt web thông thường cho các mục đích tương tự;

*Gửi hoặc đăng bất kỳ tài liệu quảng cáo, quảng cáo, email, thư rác, thư rác, thư dây chuyền hoặc hình thức chào mời nào khác như thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác;

*Sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Nội dung của Công ty cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc theo bất kỳ cách nào không được các Điều khoản Sử dụng này cho phép;

* Mạo danh hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

*Khuyến khích hoặc cho phép bất kỳ cá nhân nào khác thực hiện bất kỳ điều nào ở trên.

Ngoài ra, bạn bị nghiêm cấm tạo các tác phẩm hoặc tài liệu phái sinh có nguồn gốc từ hoặc dựa trên Nội dung theo bất kỳ cách nào, bao gồm dựng phim, kết hợp và các video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính để bàn, thiệp chúc mừng và hàng hóa, trừ khi được Công ty cho phép rõ ràng bằng văn bản. Quy định cấm này áp dụng ngay cả khi bạn có ý định tặng miễn phí các tài liệu phái sinh.


Trang web có thể cho phép bạn đăng nội dung do người dùng gửi bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài đánh giá về Nội dung có sẵn thông qua Dịch vụ, nhận xét về Nội dung đó, v.v. diễn đàn.

Cụ thể hơn, khi bạn đánh giá/đánh giá bất kỳ Nội dung nào có sẵn trên Dịch vụ (theo chức năng có sẵn trên Trang web), bạn trao cho Công ty các quyền và sự đồng ý rõ ràng để hiển thị xếp hạng/đánh giá của bạn liên quan đến Nội dung có liên quan trên Trang web, bao gồm làm cho nó có sẵn cho các thành viên khác để xem. Nếu bạn không muốn Nội dung gửi/đánh giá/xếp hạng của Người dùng của mình được chia sẻ trong một diễn đàn công cộng, đừng sử dụng các tính năng này.

Các tính năng này có thể thay đổi mà không cần thông báo cho bạn và mức độ chia sẻ thông tin liên quan cũng như chức năng cũng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.


Công ty được tự do sử dụng mọi nhận xét, thông tin, ý tưởng, khái niệm, đánh giá hoặc kỹ thuật hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn có thể gửi cho chúng tôi ("Phản hồi của người dùng"), bao gồm cả phản hồi cho bảng câu hỏi hoặc thông qua các bài đăng lên Dịch vụ / Trang web và Nội dung gửi của Người dùng, mà không cần bồi thường, xác nhận hoặc thanh toán thêm cho bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm cũng như tạo, sửa đổi hoặc cải thiện Dịch vụ. Bằng cách đăng/gửi bất kỳ Phản hồi của Người dùng/Đăng tải của Người dùng trên Trang web, bạn cấp cho Công ty một giấy phép vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, không thể hủy ngang, không thể thu hồi, và quyền đối với Phản hồi của Người dùng/Đăng tải của Người dùng cho Công ty, bao gồm quyền hiển thị, sử dụng,

Người điều hành các công cụ tìm kiếm công cộng có quyền sử dụng các chức năng như trình thu thập dữ liệu để sao chép tài liệu từ Trang web với mục đích duy nhất là tạo các chỉ mục tài liệu có thể tìm kiếm công khai, chứ không phải bộ đệm hoặc kho lưu trữ của các tài liệu đó. Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi các ngoại lệ này nói chung hoặc trong các trường hợp cụ thể, theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn đồng ý không thu thập hoặc khai thác bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản, từ Trang web, cũng như không sử dụng các hệ thống liên lạc do Trang web cung cấp cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào. Bạn đồng ý không thu hút, vì mục đích thương mại, bất kỳ người dùng nào của Trang web đối với Nội dung do người dùng gửi lên.

Bạn phải chịu trách nhiệm về tài chính đối với việc sử dụng Dịch vụ của mình (cũng như đối với việc người khác sử dụng tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở trẻ vị thành niên sống cùng bạn). Bạn cam kết giám sát và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sử dụng của trẻ vị thành niên và quyền truy cập Trang web dưới tên hoặc tài khoản của bạn và miễn trừ Công ty khỏi mọi trách nhiệm pháp lý đối với tài khoản này. Bạn cũng đảm bảo rằng tất cả thông tin do bạn hoặc các thành viên trong gia đình bạn cung cấp để sử dụng Dịch vụ và truy cập Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ email, địa chỉ đường phố, số điện thoại, số điện thoại di động, số thẻ tín dụng của bạn là đúng và chính xác. Việc không cung cấp thông tin chính xác có thể khiến bạn bị phạt dân sự và hình sự.


Bạn phải chịu trách nhiệm lấy và duy trì mọi thiết bị hoặc dịch vụ phụ trợ cần thiết để kết nối, truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, modem, phần cứng, phần mềm và dịch vụ điện thoại đường dài hoặc địa phương. Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các thiết bị hoặc dịch vụ phụ trợ đó tương thích với Dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng Công ty có thể trực tiếp hoặc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba gửi thông tin cho bạn về các dịch vụ khác nhau do Công ty cung cấp theo thời gian.

Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ có quyền điều tra và thực hiện mọi hành động pháp lý phù hợp để ngăn chặn, ngăn chặn hoặc ngăn chặn các hành vi vi phạm bất kỳ điều nào ở trên, bao gồm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề bảo mật của Trang web và Dịch vụ. Công ty có thể liên quan và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố những người dùng vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.


Bạn thừa nhận rằng Công ty không có nghĩa vụ giám sát việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Nội dung của Công ty hoặc xem xét hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung do người dùng gửi hoặc Tài liệu của bên thứ ba nào, nhưng có quyền làm như vậy cho mục đích vận hành Trang web và Dịch vụ, để đảm bảo bạn tuân thủ các Điều khoản sử dụng này hoặc tuân thủ luật hiện hành hoặc lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác. Công ty có quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung nào của Công ty, Tài liệu của bên thứ ba và bất kỳ Nội dung do người dùng gửi nào mà Công ty, theo quyết định riêng của mình, coi là vi phạm các Điều khoản này hoặc theo cách khác có hại cho Trang web hoặc Dịch vụ.

9. CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

*Bạn đồng ý không lưu trữ, hiển thị, tải lên, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, cập nhật hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin hoặc Nội dung gửi của Người dùng nào

*thuộc về người khác và Người dùng không có bất kỳ quyền nào;

* có hại nghiêm trọng, quấy rối, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, ấu dâm, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, bao gồm quyền riêng tư về thể chất, xúc phạm hoặc quấy rối trên cơ sở giới tính, thù địch hoặc phản đối về chủng tộc, dân tộc, miệt thị, liên quan hoặc khuyến khích rửa tiền hoặc cờ bạc, hoặc không phù hợp hoặc trái với luật hiện hành;


*làm hại trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào;

*vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác;

* vi phạm bất kỳ luật nào đang có hiệu lực;

*lừa dối hoặc đánh lừa người nhận về nguồn gốc của những tin nhắn đó hoặc cố ý và cố ý truyền đạt bất kỳ thông tin nào rõ ràng là sai hoặc gây hiểu lầm về bản chất nhưng có thể được coi là sự thật một cách hợp lý;


*mạo danh người khác;

*chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ tài nguyên máy tính nào;

*đe dọa sự thống nhất, toàn vẹn, quốc phòng, an ninh hoặc chủ quyền của Ấn Độ, quan hệ hữu nghị với các quốc gia nước ngoài, hoặc trật tự công cộng hoặc kích động thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội có thể nhận thức nào hoặc ngăn cản việc điều tra bất kỳ hành vi phạm tội nào hoặc xúc phạm bất kỳ quốc gia nào khác;

* rõ ràng là sai sự thật và không đúng sự thật, đồng thời được viết hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào, với mục đích đánh lừa hoặc quấy rối một người, tổ chức hoặc cơ quan để thu lợi tài chính hoặc gây bất kỳ thương tích nào cho bất kỳ người nào;

*chứa thông tin sai lệch về nguồn gốc của Nội dung; hoặc

* nếu không thì chứa nội dung phản cảm.


*Bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty có thể, nhưng không bắt buộc phải xem xét Nội dung gửi của Người dùng và có thể xóa hoặc xóa (không cần thông báo) theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, vì bất kỳ lý do gì hoặc không chỉ định bất kỳ lý do nào.


Nếu bạn bị phát hiện không tuân thủ luật pháp và quy định, các điều khoản này hoặc chính sách quyền riêng tư của Trang web, Công ty sẽ có quyền chấm dứt/chặn ngay quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn và Công ty sẽ có quyền quyền xóa ngay lập tức mọi Nội dung và hoặc nhận xét không tuân thủ hoặc bất kỳ thông tin bất hợp pháp nào bị cấm theo bất kỳ luật nào hiện hành, do bạn tải lên, tùy thuộc vào việc xóa bài đăng lưu trữ theo yêu cầu của luật hiện hành và sẽ tiếp tục có quyền yêu cầu các biện pháp khắc phục như vậy mà Công ty có thể áp dụng theo luật hiện hành.

10. CHẤM DỨT TÀI KHOẢN, TẠM NGỪNG HOẶC NGƯNG DỊCH VỤ

Công ty bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn một số hoặc tất cả Dịch vụ (bao gồm cả Nội dung và thiết bị mà Dịch vụ được truy cập), đối với bất kỳ hoặc tất cả người dùng, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước . Bạn thừa nhận rằng Công ty có thể làm như vậy theo quyết định riêng của mình. Bạn cũng đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào, mặc dù nếu bạn là người đăng ký trả phí và Công ty tạm dừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ, thì Công ty có thể tùy ý cung cấp bạn với một khoản tín dụng, hoàn lại tiền, giảm giá hoặc hình thức xem xét khác (ví dụ: Công ty có thể ghi có thêm ngày sử dụng dịch vụ vào tài khoản của bạn). Tuy nhiên,

11. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ


Bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty cung cấp Dịch vụ trên cơ sở ´nguyên trạng' ´ ´với tất cả các lỗi´ và cơ sở ´có sẵn'. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ là rủi ro của bạn. Tất cả các bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, đối với tiêu đề và việc không vi phạm đều bị từ chối và loại trừ.

Công ty không đưa ra tuyên bố, bảo đảm hoặc bảo đảm nào về (a) tính chính xác, đầy đủ, độ tin cậy, tính đầy đủ, tính phù hợp hoặc khả năng áp dụng của thông tin vào một tình huống cụ thể; (b) rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; (c) chất lượng của bất kỳ dịch vụ, nội dung, thông tin hoặc tài liệu nào khác trên trang web sẽ đáp ứng mong đợi hoặc yêu cầu của bạn; (d) bất kỳ lỗi nào trong Trang web sẽ được sửa chữa; (e) bảo đảm đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (f) các bảo đảm khác liên quan đến việc thực hiện, không thực hiện hoặc các hành vi hoặc thiếu sót khác của Công ty, cán bộ, giám đốc, nhân viên, chi nhánh, đại lý, người cấp phép hoặc nhà cung cấp của Công ty.
Công ty không đảm bảo rằng bất kỳ phần mềm nào được sử dụng và hoặc được cấp phép liên quan đến Dịch vụ sẽ tương thích với phần mềm hoặc thiết bị của bên thứ ba khác cũng như không đảm bảo rằng hoạt động của Dịch vụ và phần mềm liên quan sẽ không làm hỏng hoặc làm gián đoạn phần mềm khác hoặc phần cứng.


Công ty, các chi nhánh, người thừa kế và người được chỉ định của Công ty cũng như từng nhà đầu tư, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và nhà cung cấp tương ứng của họ (bao gồm cả nhà phân phối và người cấp phép nội dung) sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý vào bất kỳ lúc nào đối với bất kỳ, trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả, thiệt hại phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc lý thuyết khác, ngay cả khi Công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại.


Trong trường hợp bất kỳ loại trừ nào trong tài liệu này được coi là không hợp lệ vì bất kỳ lý do gì và Công ty hoặc bất kỳ đơn vị liên kết, cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên nào của Công ty phải chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại, thì bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Công ty các tổ chức, cán bộ, giám đốc hoặc nhân viên sẽ bị giới hạn ở mức không vượt quá phí đăng ký mà bạn đã thanh toán trong tháng trước ngày yêu cầu đăng ký cụ thể do bạn chọn.

12. BỒI THƯỜNG


Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho Công ty, các chi nhánh, người kế nhiệm và người được chỉ định của Công ty cũng như từng nhà đầu tư, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và nhà cung cấp tương ứng của họ (bao gồm cả nhà phân phối và người cấp phép nội dung) khỏi mọi tổn thất , khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, bao gồm phí và chi phí pháp lý, phát sinh từ:

*bất kỳ khiếu nại nào do hoặc phát sinh do bạn vi phạm các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở khiếu nại phát sinh do vi phạm các tuyên bố hoặc bảo đảm của bạn dưới đây;

*việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng hoặc truy cập vào Trang web hoặc Dịch vụ;


* bạn vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quyền của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, tài sản hoặc quyền riêng tư nào; hoặc

*bất kỳ khiếu nại nào cho rằng bạn đã gây thiệt hại cho bên thứ ba.

Công ty bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, thuê luật sư riêng và đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường và bạn đồng ý hợp tác với việc bảo vệ những khiếu nại này của Công ty.


13. HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG DÀNH CHO SHOP.GADGETSNOW

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào được liệt kê hoặc bất kỳ giao dịch nào trên shop.gadgetsnow.com, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua customerservice@gadgetsnow.com hoặc điền thông tin chi tiết qua liên kết này: https ://shop.gadgetsnow.com/contactUs/ và nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 6 giờ làm việc và giải quyết vấn đề của bạn trong vòng 7 ngày làm việc.


14. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Thông báo về Vi phạm Bản quyền: Chính sách của chúng tôi là tuân thủ tất cả các Luật Sở hữu Trí tuệ và nhanh chóng hành động khi nhận được bất kỳ thông báo nào về tuyên bố vi phạm. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tác phẩm nào đã được sao chép trên trang web này theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp thông báo vi phạm bản quyền có chứa tất cả các thông tin sau:

*Chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền cho các mục đích của khiếu nại.

*Xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm.

*Xác định tài liệu trên trang web của chúng tôi được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm.

*Địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của bên khiếu nại.

Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.

Tuyên bố, dưới hình phạt khai man, rằng thông tin trong thông báo vi phạm bản quyền là chính xác và bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền bị cáo buộc vi phạm

15. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Mối quan hệ

Không có điều khoản nào trong Điều khoản được coi là cấu thành quan hệ đối tác hoặc đại lý giữa bạn và Công ty và bạn sẽ không có quyền ràng buộc Công ty dưới bất kỳ hình thức nào. Thỏa thuận này chỉ dành cho lợi ích của bạn và Công ty chứ không phải vì lợi ích của bất kỳ người nào khác, ngoại trừ những người kế thừa và chuyển nhượng được phép theo Thỏa thuận này.

Chuyển nhượng

Bạn không được chuyển giao cho bất kỳ ai khác, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ quyền sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Bất kỳ nỗ lực của bạn để làm như vậy là vô hiệu. Công ty có thể chuyển nhượng, chuyển giao, ủy quyền và/hoặc cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào các quyền, đặc quyền và tài sản của mình dưới đây cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

bất khả kháng

Không Bên nào phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ sự gián đoạn hoặc chậm trễ nào trong việc truy cập Trang web do Sự kiện Bất khả kháng. Đối với các mục đích của điều khoản này, ´Sự kiện bất khả kháng´ có nghĩa là bất kỳ sự kiện hoặc tình huống hoặc sự kết hợp nào của các sự kiện và tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của bên bị ảnh hưởng và gây ra hoặc dẫn đến việc bên bị ảnh hưởng đó không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình. bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo thỏa thuận này và bao gồm thiên tai, chiến tranh, chiến sự, bạo động dân sự, đình công, bế xưởng và các tranh chấp công nghiệp khác.

Luật áp dụng

Các Điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Ấn Độ mà không ảnh hưởng đến các nguyên tắc xung đột pháp luật. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào của bạn đối với Công ty, bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của các tòa án tại New Delhi.

Thời gian có hạn để đưa ra khiếu nại của bạn

Bạn và Công ty đồng ý rằng bất kỳ nguyên nhân tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ phải bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân tố tụng tích lũy. Mặt khác, nguyên nhân tố tụng đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Quyền và nghĩa vụ tồn

tại theo Điều khoản mà theo bản chất của chúng sẽ tồn tại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ sau khi chấm dứt hoặc hết hạn đăng ký.

không từ bỏ

Bất kỳ sự từ bỏ rõ ràng hoặc việc không thực hiện kịp thời bất kỳ quyền nào theo thỏa thuận này sẽ không tạo ra sự từ bỏ liên tục hoặc bất kỳ kỳ vọng nào về việc không thực thi.

Toàn bộ Thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của thỏa thuận này và thay thế và thay thế tất cả các hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó hoặc đương thời, bằng văn bản hoặc bằng lời nói, liên quan đến chủ đề đó.

Đồng ý sử dụng cookie
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Thêm chi tiết
Ối!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
Đã phát hiện AdBlock!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu mà chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.